Facebook live (ช่วงบ่าย)

เปิดรับฟังความเห็น!
‘แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย’

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
รับฟังความเห็นต่อ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ.2566-2570) พร้อมระดมสมองให้เสนอแนะในรายประเด็นย่อย เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่นำไปพัฒนาระบบยาของประเทศได้จริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งด้านการเข้าถึงยาและด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: