Facebook Live : เรื่องการอบรมผู้ประกอบการนำเข้าและตัวแทนออกของผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 1)

Facebook Live : เรื่องการอบรมผู้ประกอบการนำเข้าและตัวแทนออกของผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 8.40 – 16.00 น.

09.00 – 10.30 น. เรื่องการนำเข้าที่ถูกต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร
โดย
ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

11.00 – 12.00 น. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนางสาวรจิตพรรณ จันทราช เภสัชกรชำนาญการ กองด่านอาหารและยา

13.00 – 14.00 น. เรื่องการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า
โดย
นางสาวพิชญานิน ตั้งวิเศษทรัพย์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และ
นางสาวเนตรนภา พุ่มด้วง กองด่านอาหารและยา

14.30 – 15.30 น. เรื่อง การตรวจสอบและพิจารณานำเข้ายา
โดย
นายก่อเกียรติ์ ปานผาสุข เภสัชกรชำนาญการ กองด่านอาหารและยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: